+48 (58) 511 20 70

Reklamacje

Masz problem ze swoją kartą płatniczą Visa SKOK – możesz złożyć reklamację.


Jeśli na przykład zdarzy Ci się, że:

- bankomat nie wypłacił gotówki, a konto zostało obciążone;

- nastąpiło podwójne obciążenie;

- nie otrzymałeś towaru zgodnego z opisem;

Jeśli na przykład zdarzy Ci się, że:

Możesz złożyć reklamację w placówce SKOK, telefonicznie w Centrum Kart SKOK lub poprzez formularz.

Poniżej przedstawiamy zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Jeśli na przykład zdarzy Ci się, że:


Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących kart płatniczych SKOK

1. Niniejsze „Zasady” dotyczą składania reklamacji dotyczących kart płatniczych, których wydawcą jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej: Wydawca).

2. Podmiotem rozpatrującym reklamację jest Wydawca lub – na zlecenie Wydawcy – Centrum Kart SKOK.

3. Uprawnionym do złożenia reklamacji jest:

a) Posiadacz Karty – w odniesieniu do karty własnej lub karty Użytkownika, której operacje księgowane są w ciężar rachunku Posiadacza Karty;
b) Użytkownik – w odniesieniu do karty tego Użytkownika;
c) w przypadku kart wydanych dla członka SKOK będącego podmiotem, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o SKOK:
- osoba upoważniona do kontaktu z Centrum Kart SKOK lub Użytkownik (w odniesieniu do karty tego Użytkownika) –– telefonicznie w Centrum Kart SKOK;
- którakolwiek z osób uprawnionych do reprezentowania Posiadacza Rachunku, niezależnie od sposobu reprezentacji Posiadacza Rachunku lub Użytkownik (w odniesieniu do karty tego Użytkownika) – osobiście w SKOK.

4. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

a) pisemnie – osobiście w dowolnej placówce spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z którą zawarta została umowa o kartę płatniczą;
b) pisemnie – przesyłką pocztową kierowaną do ww. placówki SKOK; 
c) ustnie – do protokołu w ww. placówce SKOK;
d) ustnie – telefonicznie w Centrum Kart SKOK pod nr (58) 511 20 70;
e) elektronicznie - poprzez formularz, zamieszczony na stronie www.skok24.com.pl.

5. Reklamacja składana w Centrum Kart SKOK jest nagrywana.

6. Na żądanie osoby składającej reklamację (dalej: Klient) pracownik przyjmujący reklamację potwierdza pisemnie lub – na wniosek Klienta – pocztą elektroniczną fakt złożenia reklamacji.

7. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia. Centrum Kart SKOK lub Wydawca mogą wystąpić do Klienta o dodatkowe dokumenty i informacje, o ile będzie to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

8. Dla ułatwienia sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji, Klient powinien:

a) wskazać aktualny adres korespondencyjny;
b) opisać szczegółowo okoliczności budzące zastrzeżenia;
a w przypadku kradzieży lub rozboju lub nieuprawnionego użycia Karty, zgodnie z obowiązującym go Regulaminem, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do jednostki Policji oraz przedstawić zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu faktu utraty Karty w wyniku kradzieży lub rozboju lub nieuprawnionego użycia Karty, z dokładnym opisem okoliczności, które temu zdarzeniu towarzyszyły (data, miejsce, opis zdarzenia).

9. Odpowiedź na reklamację udzielana jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. 

10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa wyżej, Centrum Kart SKOK lub Wydawca w informacji przekazywanej Klientowi:

1)   wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2)   wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3)  określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

11. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest pisemnie za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub na wniosek Klienta – pocztą elektroniczną. Odpowiedź udzielana jest na adres podany w reklamacji, a w przypadku jego braku – na adres posiadany przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, z którą zawarto umowę o kartę płatniczą.

12. W przypadku zgłoszenia nieutoryzowanej Operacji, którą został obciążony rachunek Płatnika, gdy Wydawca potwierdzi wystąpienie nieautoryzowanej transakcji, kwota nieautoryzowanej transakcji zostanie zwrócona na rachunek Płatnika w SKOK, w terminie do końca dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. W przypadku, gdy zwrócona zostanie cała kwota, o której mowa w zgłoszeniu, oznaczać to będzie uznanie zgłoszenia. W innym przypadku zgłoszenie zostanie rozpatrzone w określonych wyżej trybie i terminach przewidzianych dla reklamacji.

13. Klient może także wystąpić z powództwem do sądu powszechnego przeciwko Kasie Krajowej, przy czym właściwy miejscowo jest sąd właściwy dla Sopotu lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

14. Właściwym dla Wydawcy organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.


Postępowanie z reklamacjami dotyczącymi autoryzowanych transakcji zainicjowanych przez lub za pośrednictwem odbiorcy

1. Do reklamacji dotyczących żądania zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która została już wykonana, stosuje się odpowiednie postanowienia niniejszych Zasad, z wyjątkami przewidzianymi poniżej. Niniejsza część nie dotyczy Kart wydanych do Rachunku Tandem.


2. Płatnik może żądać od Wydawcy zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która została już wykonana, jeżeli:

1) w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji płatniczej oraz
2) kwota transakcji płatniczej jest wyższa niż kwota, jakiej mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych transakcji Płatnika, postanowienia umowy i istotne dla sprawy okoliczności.

3. Na żądanie Wydawcy Płatnik jest obowiązany przedstawić okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków określonych w ust. 1.

4. Zwrot obejmuje pełną kwotę wykonanej transakcji płatniczej. Data waluty w odniesieniu do uznania rachunku nie może być późniejsza od daty obciążenia tą kwotą. 5. Dla wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Płatnik nie może powoływać się na przyczyny związane z wymianą waluty, jeżeli do ustalenia kursu walutowego został zastosowany referencyjny kurs walutowy, wskazany w umowie.

6. Płatnik nie ma prawa do zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez odbiorcę, gdy:


1) udzielił zgody na wykonanie transakcji płatniczej bezpośrednio Wydawcy oraz
2) informacja o przyszłej transakcji płatniczej została dostarczona mu przez Wydawcę lub odbiorcę, w uzgodniony sposób, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania zlecenia lub była udostępniana mu przez Wydawcę lub odbiorcę, w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania zlecenia.

7. Płatnik może wystąpić o zwrot, o którym mowa w niniejszej części, w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku.

8. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu Wydawca dokonuje zwrotu pełnej kwoty transakcji płatniczej albo podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu, wskazując organy, do których Płatnik może złożyć skargę, jeżeli nie zgadza się z przedstawionym uzasadnieniem.

 POBIERZ WERSJĘ PDF


Zastrzeżenie karty

W przypadku utraty karty albo podejrzenia nieuprawnionego użycia karty lub kodu PIN natychmiast skontaktuj się z czynnym całą dobę Centrum Kart SKOK w celu zastrzeżenia karty.

 48 58 511 20 70
dla wszystkich telefonów, także numerów zagranicznych


CENTRUM KART SKOK


phone+48 (58) 511 20 70

Telefoniczna obsługa 24 h /365 dni
Koszt połączenia według taryfy operatora

KONTAKT


Centrum Kart SKOK
Cardera sp. z o.o.
ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk

 Dokument bez tytułu
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…